HEMPEL - Търсене на продукти

Условия за доставка

Общи условия за доставка на бои Хемпел

 

1. ДЕФИНИЦИИ И ОБХВАТ

           1.1. ПРОДАВАЧ е фирма Денеб Инвест ООД, Агент на Хемпел за Република България.

           1.2. КУПУВАЧ е всяка фирма, на която Денеб Инвест ООД продава бои, покрития и други свързани продукти и услуги.

            1.3. ПРОДУКТИ означават бои, покрития и други свързани продукти и услуги, както и техните опаковки, произведени от Хемпел.

1.4. Тези Общи условия за доставка включват стандартните условия, в съответствие с които ПРОДАВАЧЪТ предоставя продукти на КУПУВАЧА. Общите условия за доставка се прилагат спрямо всички оферти и продажби, освен ако не е договорено друго в писмена форма.

 

2. ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

2.1. ПРОДАВАЧЪТ предоставя на КУПУВАЧА актуална ценова оферта при всяко писмено запитване, както и техническа спецификация с посочени продукти и количества. В случай на предоставяне на стоков кредит, ПРОДАВАЧЪТ изрично упоменава в писмена форма кредитния лимит на КУПУВАЧА.

2.2. Офертата на ПРОДАВАЧА за стоки или услуги е валидна за срок от 30 дни от датата, на която КУПУВАЧЪТ получи офертата, ако друго не е писмено договорено. Офертата се обезсилва ако КУПУВАЧЪТ не приеме безусловно офертата като даде писмена поръчка в срок от 30 дни.

           2.3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава само от поръчка, изпратена от КУПУВАЧА в писмена форма. Реквизити на поръчката са :

            - проект, за който се доставят продуктите(препоръчително);

            - адрес за доставка (задължително)

            - получател на стоките - лице за контакт (задължително)

            - телефон на получателя на стоките (задължително)

            2.4. При получаване на заявка в писмена форма от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши снабдяването в договорените срокове.

 

3. ЦЕНИ

3.1. ПРОДАВАЧЪТ оферира цени в лева, без ДДС, франко склад Варна, с включена опаковка, ако не е договорено друго в писмена форма.

 

4. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. КУПУВАЧЪТ трябва да заплати пълната фактурирана сума, 100% авансово, частично авансово или максимум в срок до 30 дни от датата на фактура и извършена доставка, освен ако в оферта или договор не е упоменато друго. В случай на закъснение: 2% месечна лихва върху просрочената сума се начислява след 15-ия ден от закъснението в полза на ПРОДАВАЧА.

 

5. БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ НА ПРОДАВАЧА:

           5.1. Денеб Инвест ООД

Банка ДСК ЕАД

Банков код: STSABGSF

IBAN: BG 81 STSA 93001506068744

 

6. ДОСТАВКИ

6.1. ПРОДАВАЧЪТ е задължен да доставя даден продукт, ако КУПУВАЧЪТ надлежно е заплатил всички суми, които дължи на ПРОДАВАЧА към датата на доставка, съгласно договорените срокове за доставка и плащане. Продавачът не е длъжен да осъществява доставки докато КУПУВАЧЪТ не заплати всички просрочени суми.

При заявка, с която се надвишава кредитния лимит, доставка се изпълнява след плащане, осигуряващо ненадхвърляне на кредитния лимит. Сумата на общото задължение – текущо плюс нова заявка, не трябва да надхвърля размера на кредитния лимит.

            6.2. При дългосрочни проекти КУПУВАЧЪТ се задължава да предостави на ПРОДАВАЧА  план на доставките/заявките за мин. 1 (един) месец.

            6.3. Срокът на доставка е 2 (два) работни дни, след писмена заявка, за наличните продукти, до 25 работни дни за нескладови продукти или друго след  писмено уведомление от страна на ПРОДАВАЧА, съгласно плана за заявките.

            6.4. Ако ПРОДАВАЧЪТ не спази изцяло определена дата за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да анулира неизпълнена част от неговата поръчка без да носи отговорност, с писмено предизвестие до ПРОДАВАЧА преди доставката.

            6.5. Счита се, че продуктите са доставени, когато те са физически предадени на адрес посочен от КУПУВАЧА и/или на лице, посочено от КУПУВАЧА да приеме доставката.

6.6. Изпълнените доставки се удостоверяват с подписани и/или подпечатани складови разписки (Receipt note) и/или товарителници на превозвача, като посочените документи се считат равностойни.

6.7.ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от отговорността си да достави продуктите на първоначалната дата за доставка и му се разрешава да удължи срока на доставка, ако събития, които са извън нормалния контрол на ПРОДАВАЧА (форсмажорни обстоятелства) му пречат да достави продуктите.

 

7.  ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

7.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, всички оферирани системи и видове продукти да отговарят на изискванията на КУПУВАЧА, предоставени в писмена форма.

7.2. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че продуктите са изработени от качествени материали, с добро качество на изработката и съответстват на публикуваната информация за продукта към датата на покупка, такива каквито са предоставени от производителя – Hempel.

            7.3. Отговорността за съответствието на продуктите с изискванията за качество се носи от ПРОДАВАЧА . При несъответствие на продуктите с изискванията за качество, КУПУВАЧЪТ има право да поиска от ПРОДАВАЧА да замени некачествените продукти с качествени такива.

           

8. ОБЩИ УСЛОВИЯ  И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

8.1. Всички спорни въпроси, възникнали между страните по повод неизпълнение на Общите условия на доставка, в случай че писмено не е договорено друго, се решават чрез преговори, а при непостигане на споразумение се решават по общия исков ред, съгласно българското законодателство.

8.2. КУПУВАЧЪТ и ПРОДАВАЧЪТ се задължават да се уведомят в едноседмичен срок при: промени в мениджмънта, промяна на собственика на капитала, промяна адреса на управление, промяна на адреса за кореспонденция.

При неизпълнение на посоченото задължение се счита, че страната която не е уведомена за настъпилите промени е добросъвестна и на нея се дължи изпълнение съгласно настоящите Общи условия на доставка и същата не носи отговорност за настъпили вреди и пропуснати ползи.

По отношение на промяна на адреса се приема, че страната, до която е изпратена кореспонденция е уведомена, ако същата е променила адреса си, но не е уведомила своевременно за това.