HEMPEL - Търсене на продукти
www.denebinvest.com / Product Page
HEMPADUR FAST DRY 17410
HEMPADUR FAST DRY 17410
HEMPADUR FAST DRY 17410 е двукомпонентна, дебелослойна епоксидна боя, която съчетава относително високо съдържание на сухото вещество с кратко време за съхнене. Съдържа цинков фосфат.  
HEMPADUR FAST DRY 17410
HEMPADUR FAST DRY 17410
HEMPADUR FAST DRY 17410
Описание

HEMPADUR FAST DRY 17410 е двукомпонентна, дебелослойна епоксидна боя, която съчетава относително високо съдържание на сухото вещество с кратко време за съхнене. Съдържа цинков фосфат.

Препоръчителна употреба:

Като бързосъхнещ грунд или междинно покритие в системи Hempel за приложение в работилница и на обекти.

Технически параметри

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

Цвят/Оттенък:  11480* -  сив

Повърхност: полу-гланц

Сухо вещество, обемно, %: 74± 1

Теоретична покривност: 7.4 м2 /литър

Температура на възпламеняване: 26°C

Относително тегло: 1.5 кг/л

Напълно сух: 2.5 часа при 20°C

Суха повърхност: 45 минути при 20°C

Напълно втвърден: 7 дни при 20°C

Летливи органични съединения: 238 гр/литър

                      Физичните константи са номинални съгласно одобрените формули на HEMPEL Group. Те са обект на нормално производствено отклонение в съответствие с ISO 3534-1.

 

МЕТОДИ НА ПОЛАГАНЕ:

 

Съотношение на смесване: Основа 17419: Втвърдител 98410

                                           4:1 обемни части

Разредител (макс. обем): В зависимост от целта често по-малко от 5% разредител THINNER 08450

Живот на сместа: 1,5 часа (20°C)

Дюза:. 019” - .021”

Налягане на дюзата: 225  бара

(Данните за безвъздушно пръскане са ориентировъчни и са обект на промяна)

Почистване на инструментите:  HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610

Препоръчителна дебелина на слоя, сух: 100 микрона

Препоръчителна дебелина на слоя, мокър: 135 микрона

 

Мерки за сигурност
Да се работи  внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационни листи за безопасност на продукта  и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте.  Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони.

HEMPADUR FAST DRY 17410 е двукомпонентна, дебелослойна епоксидна боя, която съчетава относително високо съдържание на сухото вещество с кратко време за съхнене. Съдържа цинков фосфат.

Препоръчителна употреба:

Като бързосъхнещ грунд или междинно покритие в системи Hempel за приложение в работилница и на обекти.

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 

Цвят/Оттенък:  11480* -  сив

Повърхност: полу-гланц

Сухо вещество, обемно, %: 74± 1

Теоретична покривност: 7.4 м2 /литър

Температура на възпламеняване: 26°C

Относително тегло: 1.5 кг/л

Напълно сух: 2.5 часа при 20°C

Суха повърхност: 45 минути при 20°C

Напълно втвърден: 7 дни при 20°C

Летливи органични съединения: 238 гр/литър

                      Физичните константи са номинални съгласно одобрените формули на HEMPEL Group. Те са обект на нормално производствено отклонение в съответствие с ISO 3534-1.

 

МЕТОДИ НА ПОЛАГАНЕ:

 

Съотношение на смесване: Основа 17419: Втвърдител 98410

                                           4:1 обемни части

Разредител (макс. обем): В зависимост от целта често по-малко от 5% разредител THINNER 08450

Живот на сместа: 1,5 часа (20°C)

Дюза:. 019” - .021”

Налягане на дюзата: 225  бара

(Данните за безвъздушно пръскане са ориентировъчни и са обект на промяна)

Почистване на инструментите:  HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610

Препоръчителна дебелина на слоя, сух: 100 микрона

Препоръчителна дебелина на слоя, мокър: 135 микрона

 

Да се работи  внимателно. Преди и по време на работа, да се съблюдават всички указания за безопасност на опаковката и контейнерите за боя, консултирайте се с Информационни листи за безопасност на продукта  и следвайте всички местни и национални разпоредби за безопасност. Избягвайте вдишване, контакт с кожата и очите, и не поглъщайте.  Да се вземат необходимите защитни мерки срещу риск от пожар, експлозия както и за защита на околната среда. Да се работи само в добре вентилирани зони.